Motiverande samtal (MI) – grundkurs. För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan.

23 oktober, 2018 – 24 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Läs mer

Rätt att leka

17 oktober, 2018 – 17 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Anna och Maggie berättar om sin bok Rätt att leka och redogör för de olika sätt de arbetar med lek på förskola, skola och hemma. Alla barn har rätt att lära sig leka, även barn med kognitiva funktionsnedsättningar. För att göra det möjligt krävs kunskap både om funktionsnedsättningen och betydelsen av lek för barns utveckling. Föreläsningen tar upp autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt lek ur ett teoretiskt  och praktiskt perspektiv.

Pedagoger kommer att få ett smakprov på hur man kan arbeta med samspel, delaktighet och inkludering på förskolan, föräldrar och andra anhöriga får tips på hur man kan kicka igång till lek hemma.

Maggie Dillner är pedagog och handledare. Maggie har lång erfarenhet av barn som har särskilt svårt med socialt samspel och lek. Hon arbetar som specialpedagog i en stadsdel i Stockholm samt driver verksamheten Speciella tillsammans med Anna.

Anna Löfgren är förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd. Anna och Maggie har tillsammans skrivit boken ”Rätt att leka – hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och i skolan.

Anna och Maggie arbetar just nu till största del med så kallade Speciella lekgrupper. Det är en metod där man arbetar med bland annat lek, samspel och kommunikation på förskolan. I en Speciell lekgrupp ingår alltid ett barn (nybörjarlekaren) med utmaningar inom lek och samspel samt fyra andra barn (dragarbarnen) som är roade av kompetenta till lek.

I olika projekt runt om i landet utbildar Anna och Maggie handledare att utbilda, föreläsa och handleda personal i Speciella lekgrupper.

Tid och plats: 17 oktober 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 14 september  och är därefter bindande

Kostnad: 1865 kr exklusive moms. Vid 20 anmälda blir priset 1410 kr. Vid 30 anmälda blir priset 960 kr, vid 40 anmälda blir priset 735 kr/deltagare.

Kaffe för- och eftermiddag ingår.

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Dödsbo, arvsskifte och testamente

16 oktober, 2018 – 16 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildningsdag: Vi börjar morgonen med att gå igenom den grundläggande arvsrätten för att före lunch gå igenom effekten av testamenten. På eftermiddagen ägnar vi oss åt arvskiften och då främst ur ett överförmyndarperspektiv.

Programpunkter:

 • Arvslagstiftning på en grundläggande nivå med laga arvingar, laglott, testamentpåverkan.
 • Arvskiftesfrågor ur ett överförmyndarperspektiv
 • Saker som man bör vara observant på vid granskning av arvskifte
 • Avancerade arvskiftesfrågor; frågor om förkovran, vederlagsbestämmelser i ÄB 3 kap.
 • Beräkning av dödsbon med två bodelningar pga. dödsfall, jämkningsregler m.m.
 • Testamente; Vad får man skriva och hur, vad gäller för testamente, vad kan man göra åt ett testamente som man tycker är fel.

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs – För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan OBS! Hösten 2018

30 augusti, 2018 – 31 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.  Läs mer

Personlig assistans

22 oktober, 2018 – 22 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Personlig assistans är i ständig utveckling. Så snart vissa frågor besvarats genom praxis uppstår nya. För en kommun är det viktigt att känna till hur praxis har utvecklats. Det är också viktigt att känna till hur ännu inte besvarade spörsmål inom personlig assistans lämpligen bör hanteras. Utöver de särskilda programpunkterna kommer stort utrymme att ägnas åt deltagarnas egna frågor. Svaren på dessa frågor kommer att vävas in i programpunkter så att vi hinner gå igenom allt.  Läs mer

Fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande – är det kommunens ansvar?

26 april, 2018 – 26 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

En utbildningsdag om byggnadsnämndens hantering av tillsyn, ingripanden och påföljder i 11 kap PBL och 9 kap PBF.

Byggnader som står och förfaller och tomter fulla med bråte – vad måste byggnadsnämnden göra och hur kan man agera, för att komma tillrätta med problemen.

PROGRAMPUNKTER

 • Kommunens skyldighet att agera pga olovligt byggande mm
 • Myndighetsansvaret – Vad är det? JO:s praxis
 • BN:s tillsyn – Vad innefattas i den?
 • När ska/får BN stoppa bygge?
 • Hur sak BN:s tjänstemän agera i olika tillsynssituationer?
 • När måste BN ingripa?
 • Byggsanktionsavgifter – Vad gäller?
 • Föreläggande – när, hur och varför?
 • Vi går igenom gången i ett tänkt ärende
 • Viteslagen – vad säger den? Skillnaden vanligt vite och löpande vite
 • Genomförande på den försumliges bekostnad
 • Användningsförbud – när kan det aktualiseras?
 • Ingripanden mot KA
 • Handräckning
 • Överklagandefrågor – vad kan överklagas, vad händer med beslutet, kan nytt beslut fattas?

Kursen illustreras med relevanta rättsfall och exempel på praktiskt hantering.

Deltagarna ges möjlighet att diskutera och ställa frågor under kursdagen.

Läs mer

Samarbetssamtal – Hur gör man?

13 juni, 2018 – 15 juni, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

En tre dagars grundkurs i att leda samarbetssamtal.

Ur kursinnehållet: 

 • Vad säger lagen?
 • Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
 • Olika skolor inom familjemedling
 • Hur gör man i praktiken?
 • Inledande enskilda samtal
 • Hur screenar man för våld och hot?
 • Första gemensamma samtalet
 • Samtalsledarens roll
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Opartiskhet och neutralitet
 • Hur är man empatisk men opartisk samtidigt?
 • Hur hantera ”historien” – Vad behöver vi veta?
 • Samtalsprocessen
 • En eller två samtalsledare?
 • Hur ska en samtalsledare vara?
 • Gemensamma och/eller enskilda samtal?
 • Barnsamtal – hur gör man?
 • Utvidgade samarbetssamtal
 • Ekonomi, underhåll, m.m.
 • Samarbetssamtal med invandrare
 • Samarbetssamtal med tolk
 • Kulturkompetens
 • Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt?
 • Vad är konflikt och försoning?
 • Överenskommelser och avtal
 • Avslutning
 • Uppföljning

Under kursdagarna blandas föreläsningar med Gruppdiskussioner, videos och rollspel.

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, eftermiddag

29 maj, 2018 – 29 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Varför är det viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa/ohälsa?

Vem och vad är det vi menar med äldre och psykisk ohälsa?

 • Att drabbas i samband med åldrandet – depression och ångest
 • Att ha levt länge med psykisk ohälsa – psykos, bipolär sjukdom
 • Att leva med en demenssjukdom och psykisk ohälsa
 • Att ha upplevt krig, tortyr och förföljelse och åldras

Livsnöjdhet eller livsleda – om att inte vilja leva

Hur kan vi uppmärksamma äldre personers psykiska ohälsa och möta de behov som uppstår? I det ingår även hur vi kan förebygga psykisk ohälsa

Målgrupp: Personal inom vård- och omsorg

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Tid och plats:  29 maj 2018, 13.00-15.30 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 27 april 2018

Kostnad: Föreläsningen är gratis. Fika ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg 063 – 14 65 89 eller zol@regionjamtland.se

Registrera

Psykisk ohälsa hos äldre, förmiddag

29 maj, 2018 – 29 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Dagen kommer att innehålla:

Varför är det viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa/ohälsa?

Vem och vad är det vi menar med äldre och psykisk ohälsa?

 • Att drabbas i samband med åldrandet – depression och ångest
 • Att ha levt länge med psykisk ohälsa – psykos, bipolär sjukdom
 • Att leva med en demenssjukdom och psykisk ohälsa
 • Att ha upplevt krig, tortyr och förföljelse och åldras

Livsnöjdhet eller livsleda – om att inte vilja leva

Hur kan vi uppmärksamma äldre personers psykiska ohälsa och möta de behov som uppstår? I det ingår även hur vi kan förebygga psykisk ohälsa

Målgrupp: Personal inom vård- och omsorg

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Tid och plats:  29 maj 2018, kl 9.30 – 12.00 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 27 april 2018

Kostnad: Föreläsningen är gratis. Fika ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg 063 – 14 65 89 eller zol@regionjamtland.se

 

Registrera