Nya regler om trygghetsboenden för äldre och andra lagändringar som påverkar äldreomsorgen

7 november, 2018 – 7 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Regeringen har i  proposition föreslagit att kommunerna ska få inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Trygghetsboendena är tänkta för enskilda som inte har omfattande omvårdnadsbehov och som har behov av att bryta oönskad isolering. Kommunerna kan även få ett hemsjukvårdsansvar vid trygghetsboendena. Lagändringen föreslås träda i kraft 2 april 2019. Läs mer

Handledning av familjehem för trygga placeringar

25 oktober, 2018 – 26 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Handledning av familjehem för trygga placeringar med fokus på anknytning och delaktighet.

Familjehemsplaceringar av barn med beteendeproblematik resulterar ofta i sammanbrott. Forskningen visar att många avbrutna placeringar är en betydande riskfaktor för de redan utsatta barnen. FUNKA familjehem är ett program för barn som har behov av särskilt förstärkt familjehemsvård och där barnet kommer behöva bo lång tid i familjehemmet, ibland under hela uppväxten.

I programmet ger vi familjehemmet möjlighet att arbeta efter en tydlig metodologi som skapar goda förutsättningar för att de långsiktiga målen med placeringen kan nås. FUNKA familjehem arbetar multimodalt utifrån inlärningspsykologi, anknytningsteori och systemteori med tydliga roller och verksamma verktyg.

I denna utbildning har vi sammanfattat de viktigaste metoderna och verktygen för att åstadkomma hållbara placeringar i familjehem.

Läs mer

Biståndshandläggning av demenssjuka

5 november, 2018 – 6 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd

Som biståndshandläggare ställs du inför många utmaningar i kontakten med enskilda med demenssjukdom och deras anhöriga, särskilt när det gäller att bedöma insatser. Kursen ger dig rätt verktyg för att skapa goda förutsättningar att kunna utreda enskilda med demens med hänsyn till individens behov, och att samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet.

Program för två dagar Läs mer

Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinskt ledningsansvariga

21 november, 2018 – 22 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Ett utvecklingsprogram bestående av fyra dagar uppdelat på två tillfällen enligt nedan:

21-22 november 2018

Del 1, Vårdgivarens uppdrag, roller och ledningssystem

 • Nationella kvalitets- och säkerhetsuppdraget
 • Roller och ansvar samt gråzoner
 • Ledningssystemet
 • SMART mål och processtyrning
 • PDCA och LEAN
 • Förbättringsteam
 • Processinriktat förbättringsarbete
 • Årshjul
 • Din ledarstil

22-23 januari 2019

Del 2, Systematiskt patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Struktur-, process- och resultatmått
 • Roller och ansvar
 • Risk- och händelseanalys
 • Klagomålshantering
 • Lex Maria
 • Egenkontrollplan
 • PSB
 • Din konfliktstil

Tid och plats: 21-22 november 2018 samt 22-23 januari 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 12 oktober och är därefter bindande

Kostnad: 14670 kr exkl. moms. Vid 20 anmälda blir priset 11125 kr exkl. moms. Vid 25 anmälda blir priset 9000 kr exkl. moms.

Max antal: 25 deltagare

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Utbildningsdag i ledighetslagstiftningen, sjuklönebestämmelser och bilaga M och U till AB

25 oktober, 2018 – 25 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

09.00 – 09.30 Introduktion

Kap. 6 Ledighetsförmåner § 25 Allmänna ledighetsbestämmelser

09.30-12.00 Ledighetslagstiftning

 Föräldraledighet

o Föräldraledighetslagen

o Socialförsäkringsbalken

o AB § 29 Föräldraledighet

 Semesterledighet

o Semesterlagen

o AB § 27 Semester

 Övrig ledighetslagstiftning

o AB § 26 Ledighet för studier

o AB § 31 Offentliga uppdrag

o AB § 32 enskilda angelägenheter

Läs mer

Assistera och stötta chefen

29 oktober, 2018 – 30 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Värdefulla dagar för dig som assisterar andra, oavsett om du har arbetat länge eller är ny i denna roll. Här får du som individ, tid att stanna upp från den hektiska vardagen och reflektera över hur stor påverkan du har på dig själv och din omgivning samt få insikter i hur du kan påverka och bidra till ett gynnsamt klimat för dig och chefen som team samt övriga du ska leda/påverka i vardagen! Läs mer

Kreativ integration

3 september, 2018 – 3 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

OBS! Kort anmälningstid, begränsat antal platser.

Mustafa Panshiri är polisen från Afghanistan som blivit kringresande i integration i över 160 kommuner och som trummar in budskapet: Tala om värderingskrockar!

Jag heter Mustafa Panshiri och har tidigare arbetat som polis i Linköping. År 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar varav 35 000 var ensamkommande ungdomar. En stor majoritet av dessa ungdomar var från Afghanistan och jag var vid den tidpunkten en av de få poliserna i Sverige med afghanskt ursprung. Jag bestämde mig för att resa land och rike runt och träffa dessa ungdomar och berätta om vad det innebär att leva i sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Läs mer

LVU – lagstiftning och handläggning OBS! kort anmälningstid

29 augusti, 2018 – 29 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Barn som far illa har rätt till skydd och stöd. LVU ger socialtjänsten befogenhet och skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavarna eller den unge själv motsätter sig. Socialtjänsten har ansvar att göra svåra ställningstaganden och riskbedömningar i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Juridisk kompetens och kunskap om barn i riskmiljöer är nödvändigt, men också färdigheter när det gäller utredningsarbete.
Syftet med denna dag är att uppnå fördjupad kunskap om lagstiftning, utredningsförfarande och de olika delarna i processen, från omhändertagande till upphörande av vård. Innehållet baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, aktuella rättsfall samt relevanta JO-beslut.

Det pågår en översyn av tvångsvårdslagstiftningen och enligt ursprungsplanen väntades en ny lag träda i kraft 1 juli 2017, men datum för ikraftträdande har skjutits på framtiden. Under dagen omnämns huvuddragen i de förslag som har lagts fram i

SOU 2015:71. Grundförutsättningar och rekvisit för vård föreslogs i princip behållas oförändrade, vilket innebär att innehållet i den aktuella utbildningsdagen kommer att vara relevant även sedan den nya LVU trätt i kraft. Om lagrådsremiss och proposition lämnas innan utbildningen genomförs kommer självklart innehållet att uppdateras med aktuella nyheter i lagstiftningen.

 
Läs mer

Utbildning i att leda workshop

9 november, 2018 – 9 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning:

Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops.

Målgrupp:

För dig som leder workshops utifrån olika mål och målgrupper.

 Pedagogiskt upplägg:

Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas med teorigenomgångar.

Övergripande Innehåll:

 • Skapa struktur i dina planeringsförberedelser
 • Metoder och verktyg under workshopens genomförande och avslut
 • Kommunikation:

-Leda kreativa diskussioner och samtal

-Få igång samtal i gruppen där det inte flyter på av sig självt

 • Ledarskapets betydelse i rollen som workshopsledare
 • Hantera olikheter i gruppen
 • Skapa engagemang och delaktighet som leder till ett resultat
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Målformulering

Utbildare:

Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Få bättre effekt av dina möten

13 september, 2018 – 13 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Öka lönsamheten med effektiva möten

De flesta företag och organisationer ägnar mycket tid och kraft på att öka sin effektivitet. Av någon anledning slösar samma företag massor av tid, kraft och resurser på ineffektiva möten.

Att förbättra möteskvaliteten en aning är helt enkelt ett smart sätt att öka lönsamheten.

 Upplever du att möten ofta är slöseri med tid?

Du är tyvärr inte ensam. Vi vill ge dig verktyg som hjälper dig att planera, genomföra och följa upp dina möten så att du och mötesdeltagarna får ut det mesta av er tid, kompetens och engagemang. Vi blandar teori med praktiska övningar.

Målet är att både du och dina kollegor ska längta till dina                                          möten framöver.

Läs mer