Suicidpreventivt arbete Jämtlands län – En dag om hopp och möjligheter!

12 november, 2018 – 12 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Tio gånger fler gör ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv.

Självmord går att förhindra och med gemensamma krafter kan vi göra det!

Den 12 november 2018 arrangeras för andra året en konferens med syfte att stärka det suicidpreventiva arbetet i Jämtlands län. Den första konferensen gick av stapeln i mars 2017 och hade ca 400 deltagare. Vi vill under årets konferens visa att vi tack vare gemensamma ansträngningar redan kommit en bit på väg, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.  Läs mer

Handledning av familjehem för trygga placeringar

25 oktober, 2018 – 26 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Handledning av familjehem för trygga placeringar med fokus på anknytning och delaktighet.

Familjehemsplaceringar av barn med beteendeproblematik resulterar ofta i sammanbrott. Forskningen visar att många avbrutna placeringar är en betydande riskfaktor för de redan utsatta barnen. FUNKA familjehem är ett program för barn som har behov av särskilt förstärkt familjehemsvård och där barnet kommer behöva bo lång tid i familjehemmet, ibland under hela uppväxten.

I programmet ger vi familjehemmet möjlighet att arbeta efter en tydlig metodologi som skapar goda förutsättningar för att de långsiktiga målen med placeringen kan nås. FUNKA familjehem arbetar multimodalt utifrån inlärningspsykologi, anknytningsteori och systemteori med tydliga roller och verksamma verktyg.

I denna utbildning har vi sammanfattat de viktigaste metoderna och verktygen för att åstadkomma hållbara placeringar i familjehem.

Läs mer

Utvecklingsprogram för Elevhälsans medicinskt ledningsansvariga

21 november, 2018 – 22 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Ett utvecklingsprogram bestående av fyra dagar uppdelat på två tillfällen enligt nedan:

21-22 november 2018

Del 1, Vårdgivarens uppdrag, roller och ledningssystem

 • Nationella kvalitets- och säkerhetsuppdraget
 • Roller och ansvar samt gråzoner
 • Ledningssystemet
 • SMART mål och processtyrning
 • PDCA och LEAN
 • Förbättringsteam
 • Processinriktat förbättringsarbete
 • Årshjul
 • Din ledarstil

22-23 januari 2019

Del 2, Systematiskt patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och patientsäkerhetsberättelse

 • Nationella kontrolluppdraget
 • Struktur-, process- och resultatmått
 • Roller och ansvar
 • Risk- och händelseanalys
 • Klagomålshantering
 • Lex Maria
 • Egenkontrollplan
 • PSB
 • Din konfliktstil

Tid och plats: 21-22 november 2018 samt 22-23 januari 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 12 oktober och är därefter bindande

Kostnad: 14670 kr exkl. moms. Vid 20 anmälda blir priset 11125 kr exkl. moms. Vid 25 anmälda blir priset 9000 kr exkl. moms.

Max antal: 25 deltagare

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Utbildning i att leda workshop

9 november, 2018 – 9 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning:

Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops.

Målgrupp:

För dig som leder workshops utifrån olika mål och målgrupper.

 Pedagogiskt upplägg:

Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas med teorigenomgångar.

Övergripande Innehåll:

 • Skapa struktur i dina planeringsförberedelser
 • Metoder och verktyg under workshopens genomförande och avslut
 • Kommunikation:

-Leda kreativa diskussioner och samtal

-Få igång samtal i gruppen där det inte flyter på av sig självt

 • Ledarskapets betydelse i rollen som workshopsledare
 • Hantera olikheter i gruppen
 • Skapa engagemang och delaktighet som leder till ett resultat
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Målformulering

Utbildare:

Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Projektledarutbildning

6 december, 2018 – 7 december, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

– Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

– Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs. För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan.

23 oktober, 2018 – 24 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Läs mer

Dödsbo, arvsskifte och testamente

16 oktober, 2018 – 16 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildningsdag: Vi börjar morgonen med att gå igenom den grundläggande arvsrätten för att före lunch gå igenom effekten av testamenten. På eftermiddagen ägnar vi oss åt arvskiften och då främst ur ett överförmyndarperspektiv.

Programpunkter:

 • Arvslagstiftning på en grundläggande nivå med laga arvingar, laglott, testamentpåverkan.
 • Arvskiftesfrågor ur ett överförmyndarperspektiv
 • Saker som man bör vara observant på vid granskning av arvskifte
 • Avancerade arvskiftesfrågor; frågor om förkovran, vederlagsbestämmelser i ÄB 3 kap.
 • Beräkning av dödsbon med två bodelningar pga. dödsfall, jämkningsregler m.m.
 • Testamente; Vad får man skriva och hur, vad gäller för testamente, vad kan man göra åt ett testamente som man tycker är fel.

Läs mer

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

4 december, 2018 – 4 december, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar, och underlätta tillämpningen i praktiken. Rubriken för dagen är barn och unga i familjehem, men merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB. Läs mer