Dödsbo, arvsskifte och testamente

16 oktober, 2018 – 16 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildningsdag: Vi börjar morgonen med att gå igenom den grundläggande arvsrätten för att före lunch gå igenom effekten av testamenten. På eftermiddagen ägnar vi oss åt arvskiften och då främst ur ett överförmyndarperspektiv.

Programpunkter:

 • Arvslagstiftning på en grundläggande nivå med laga arvingar, laglott, testamentpåverkan.
 • Arvskiftesfrågor ur ett överförmyndarperspektiv
 • Saker som man bör vara observant på vid granskning av arvskifte
 • Avancerade arvskiftesfrågor; frågor om förkovran, vederlagsbestämmelser i ÄB 3 kap.
 • Beräkning av dödsbon med två bodelningar pga. dödsfall, jämkningsregler m.m.
 • Testamente; Vad får man skriva och hur, vad gäller för testamente, vad kan man göra åt ett testamente som man tycker är fel.

Läs mer

Fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande – är det kommunens ansvar?

26 april, 2018 – 26 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

En utbildningsdag om byggnadsnämndens hantering av tillsyn, ingripanden och påföljder i 11 kap PBL och 9 kap PBF.

Byggnader som står och förfaller och tomter fulla med bråte – vad måste byggnadsnämnden göra och hur kan man agera, för att komma tillrätta med problemen.

PROGRAMPUNKTER

 • Kommunens skyldighet att agera pga olovligt byggande mm
 • Myndighetsansvaret – Vad är det? JO:s praxis
 • BN:s tillsyn – Vad innefattas i den?
 • När ska/får BN stoppa bygge?
 • Hur sak BN:s tjänstemän agera i olika tillsynssituationer?
 • När måste BN ingripa?
 • Byggsanktionsavgifter – Vad gäller?
 • Föreläggande – när, hur och varför?
 • Vi går igenom gången i ett tänkt ärende
 • Viteslagen – vad säger den? Skillnaden vanligt vite och löpande vite
 • Genomförande på den försumliges bekostnad
 • Användningsförbud – när kan det aktualiseras?
 • Ingripanden mot KA
 • Handräckning
 • Överklagandefrågor – vad kan överklagas, vad händer med beslutet, kan nytt beslut fattas?

Kursen illustreras med relevanta rättsfall och exempel på praktiskt hantering.

Deltagarna ges möjlighet att diskutera och ställa frågor under kursdagen.

Läs mer

Projektledarutbildning

12 april, 2018 – 13 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

– Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

– Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs FULLT

30 maj, 2018 – 31 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

 Målgrupp: personal inom socialtjänsten, vård och omsorg samt elevhälsan

Kursledare

Karolina Edler, PeakVision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red) till boken Motiverande samtal –handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Läs mer

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

8 maj, 2018 – 8 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Vad är en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan?

 • Syften och ambitioner
 • Arkivbildningsplan eller informationsförvaltningsplan och allt däremellan, vad är det för skillnad?
 • Vad används den till?
 • Dokumenthanteringsplanens koppling till arkivredovisningen
 • Vad säger reglerna och hur ska de tolkas?

Läs mer

Fördjupning av kollektivavtalet och angränsande avtal

20 mars, 2018 – 20 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om den kollektivavtalsreglering som gäller inom kommuner och landstinget och förhållandet till arbetsrättslig lagstiftningsom lagen om anställnings skydd, lagen om offentlig anställning, arbetstidslag m.m. men även lagstiftning som skollag, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Läs mer

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen

10 april, 2018 – 10 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Fredrik berättar om sitt liv i en annorlunda familjesituation som pappa till en son med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som Tourette-, Aspergers syndrom och ADHD. Föreläsningen har fått namnet ”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen”.

Föreläsningen är unik, då den belyser en vanlig problematik både från ett perspektiv inifrån och utifrån samt med helikopterperspektiv.

Det Fredrik Westin belyser i sin föreläsning, är ingen enkel resa längs med E4:an. Det är en snårig väg genom byråkratins irrvägar som rör och berör, förskola, skola och socialtjänst. Allt berättat med stor ödmjukhet. Det finns många erfarenheter och lärdomar att ta till sig inom socialvård, förskola och skola, liksom som medmänniska.

Läs mer

Få bättre effekt av dina möten

17 april, 2018 – 17 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Öka lönsamheten med effektiva möten

Bättre effekt

De flesta företag och organisationer ägnar mycket tid och kraft på att öka sin effektivitet. Av någon anledning slösar samma företag massor av tid, kraft och resurser på ineffektiva möten. Att förbättra möteskvaliteten en aning är helt enkelt ett smart sätt att öka lönsamheten.  Läs mer