Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering OBS! Kort anmälningstid

1 mars, 2018 – 2 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildare: Margaretha Svenning är utbildad miljöjurist vid Länsstyrelsen i Skåne och lärare i miljörätt vid Lunds universitet. Hon är författare till fyra böcker och skriver lagkommentarer till större förlag. Margaretha har bred erfarenhet av miljöarbete och god kännedom om alla aspekter av miljöprövning, tillsyn och myndighetsutövning.

Målgrupp: Du som arbetar som planarkitekt, miljöhandläggare eller miljöinspektörer med ansvar för vattenfrågor, kommunekolog, miljöplanerare, VA-ingenjör, miljökonsult eller har annan befattning och behöver stärka din kompetens om miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

 Föreläsningens innehåll

  1. Portalparagrafens betydelse i MB

2.1. Tillsyn och miljöprövning inom ramlagen

2.2. Beslut och domars beständig

  1. Miljökvalitetsnormen för vatten

3.1. MKN som begrepp och allmänt om vattendirektivet i svensk rätt

3.2. MKN och dess koppling till PBL via miljöbalken

3.3. MKN:s rättsverkan

3.4. Den geografiska avgränsningen

3.5. Bindande lagstiftning för myndigheter och kommuner

3.6. Fyra typer av MKN

3.7. Hur kan man utveckla kommuner och företag trots MKN krav

Läs mer

Projektledarutbildning

12 april, 2018 – 13 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

– Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

– Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs

30 maj, 2018 – 31 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

 Målgrupp: personal inom socialtjänsten, vård och omsorg samt elevhälsan

Kursledare

Karolina Edler, PeakVision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red) till boken Motiverande samtal –handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Läs mer

Beröring i vård- och omsorg – Taktil Stimulering

21 mars, 2018 – 21 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Beröringens betydelse för människan –  i olika åldrar

Beröringens betydelse för välbefinnandet, kommunikationen, smärtlindring, mag-tarmfunktionen

Huden och dess betydelse för vår hälsa och liv

Våra sinnen – Taktila sinnet – känselsinnet

Beröringens effekter och vad det gör i ditt arbete med människor

Beröringskänslighet

Etik – förhållningssätt – bemötande i olika situationer

Praktiska övningar att använda i arbete med människor.

Läs mer

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

8 maj, 2018 – 8 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Vad är en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan?

  • Syften och ambitioner
  • Arkivbildningsplan eller informationsförvaltningsplan och allt däremellan, vad är det för skillnad?
  • Vad används den till?
  • Dokumenthanteringsplanens koppling till arkivredovisningen
  • Vad säger reglerna och hur ska de tolkas?

Läs mer

Nya Kommunallagen OBS! Kort anmälningstid

13 februari, 2018 – 13 februari, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

DEN NYA KOMMUNALLAGEN TRÄDER I KRAFT DEN 1 JANUARI 2018.

BAKGRUND

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft 1992.

Utredningen ”En kommunallag för framtiden”, har därför haft i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunallagen.

Utredningen har resulterat i en proposition med förslag till ny kommunallag som klubbades i riksdagen den 20 juni som 2017

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda både i teori och praktik.

Ambitionen är att anpassa utbildningen till deltagarnas önskemål och behov, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med programmet.

Läs mer

Samisk baskunskap för tjänstemän m.fl.

12 februari, 2018 – 12 februari, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

De flesta kommuner i Jämtland Härjedalen är samiska förvaltningskommuner. Det innebär en skyldighet att främja och beakta konsekvenser för samiska språk och samisk kultur i bland annat ärendehanteringen, bedömning av projektansökningar, utformningen av kommunens ”ansikte utåt” med mera. För att underlätta detta bjuder vi nu in till en utbildning med utbildare från Stiftelsen Gaaltije.

Målgrupp

–        Personer som handlägger ärenden

–        Personer som bedömer externa ansökningar

–        Personer som utformar kommunens ”ansikte utåt”

–        Personer som utformar planer

–        Verksamhetsutvecklare

Innehåll

Halvdagens syfte är att ge dig som deltagare en grundkunskap i samiska samhällsfrågor, kultur och värderingar. Dagen kommer att innehålla såväl faktakunskap som diskussioner om värderingar och perspektiv.

 

–        Saepmie och kommunen

–        Vem är saemieh egentligen?

–        Samebyn – form och funktion

–        Samiskt näringsliv och företagande

–        Sametinget – samiskt självbestämmande?

–        Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

 

Läs mer

Fördjupning av kollektivavtalet och angränsande avtal

20 mars, 2018 – 20 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om den kollektivavtalsreglering som gäller inom kommuner och landstinget och förhållandet till arbetsrättslig lagstiftningsom lagen om anställnings skydd, lagen om offentlig anställning, arbetstidslag m.m. men även lagstiftning som skollag, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Läs mer

Utbildning i Kollektivavtal AB med bilagor för lönehandläggare

20 februari, 2018 – 20 februari, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om den kollektivavtals- och lagreglering kopplade till lönehandläggare. Innehållet tar sin utgångspunkt Allmänna bestämmelser (AB 13 och 17) och därtill hörande bilagor. Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. och kollektivavtalet.

Korrigering av preliminär lön m.m. behandlas särskilt.

Läs mer

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen

10 april, 2018 – 10 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Fredrik berättar om sitt liv i en annorlunda familjesituation som pappa till en son med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som Tourette-, Aspergers syndrom och ADHD. Föreläsningen har fått namnet ”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen”.

Föreläsningen är unik, då den belyser en vanlig problematik både från ett perspektiv inifrån och utifrån samt med helikopterperspektiv.

Det Fredrik Westin belyser i sin föreläsning, är ingen enkel resa längs med E4:an. Det är en snårig väg genom byråkratins irrvägar som rör och berör, förskola, skola och socialtjänst. Allt berättat med stor ödmjukhet. Det finns många erfarenheter och lärdomar att ta till sig inom socialvård, förskola och skola, liksom som medmänniska.

Läs mer