Handledning av familjehem för trygga placeringar

25 oktober, 2018 – 26 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Handledning av familjehem för trygga placeringar med fokus på anknytning och delaktighet.

Familjehemsplaceringar av barn med beteendeproblematik resulterar ofta i sammanbrott. Forskningen visar att många avbrutna placeringar är en betydande riskfaktor för de redan utsatta barnen. FUNKA familjehem är ett program för barn som har behov av särskilt förstärkt familjehemsvård och där barnet kommer behöva bo lång tid i familjehemmet, ibland under hela uppväxten.

I programmet ger vi familjehemmet möjlighet att arbeta efter en tydlig metodologi som skapar goda förutsättningar för att de långsiktiga målen med placeringen kan nås. FUNKA familjehem arbetar multimodalt utifrån inlärningspsykologi, anknytningsteori och systemteori med tydliga roller och verksamma verktyg.

I denna utbildning har vi sammanfattat de viktigaste metoderna och verktygen för att åstadkomma hållbara placeringar i familjehem.

Läs mer

Utbildning i att leda workshop

9 november, 2018 – 9 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning:

Efter genomförd utbildningsdag skall du som deltagare utvecklat din förmåga i att planera och genomföra effektiva workshops.

Målgrupp:

För dig som leder workshops utifrån olika mål och målgrupper.

 Pedagogiskt upplägg:

Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas med teorigenomgångar.

Övergripande Innehåll:

 • Skapa struktur i dina planeringsförberedelser
 • Metoder och verktyg under workshopens genomförande och avslut
 • Kommunikation:

-Leda kreativa diskussioner och samtal

-Få igång samtal i gruppen där det inte flyter på av sig självt

 • Ledarskapets betydelse i rollen som workshopsledare
 • Hantera olikheter i gruppen
 • Skapa engagemang och delaktighet som leder till ett resultat
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Målformulering

Utbildare:

Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Projektledarutbildning

6 december, 2018 – 7 december, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

– Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

– Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Läs mer

Dödsbo, arvsskifte och testamente

16 oktober, 2018 – 16 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildningsdag: Vi börjar morgonen med att gå igenom den grundläggande arvsrätten för att före lunch gå igenom effekten av testamenten. På eftermiddagen ägnar vi oss åt arvskiften och då främst ur ett överförmyndarperspektiv.

Programpunkter:

 • Arvslagstiftning på en grundläggande nivå med laga arvingar, laglott, testamentpåverkan.
 • Arvskiftesfrågor ur ett överförmyndarperspektiv
 • Saker som man bör vara observant på vid granskning av arvskifte
 • Avancerade arvskiftesfrågor; frågor om förkovran, vederlagsbestämmelser i ÄB 3 kap.
 • Beräkning av dödsbon med två bodelningar pga. dödsfall, jämkningsregler m.m.
 • Testamente; Vad får man skriva och hur, vad gäller för testamente, vad kan man göra åt ett testamente som man tycker är fel.

Läs mer