Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering OBS! Kort anmälningstid

1 mars, 2018 – 2 mars, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Utbildare: Margaretha Svenning är utbildad miljöjurist vid Länsstyrelsen i Skåne och lärare i miljörätt vid Lunds universitet. Hon är författare till fyra böcker och skriver lagkommentarer till större förlag. Margaretha har bred erfarenhet av miljöarbete och god kännedom om alla aspekter av miljöprövning, tillsyn och myndighetsutövning.

Målgrupp: Du som arbetar som planarkitekt, miljöhandläggare eller miljöinspektörer med ansvar för vattenfrågor, kommunekolog, miljöplanerare, VA-ingenjör, miljökonsult eller har annan befattning och behöver stärka din kompetens om miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

 Föreläsningens innehåll

  1. Portalparagrafens betydelse i MB

2.1. Tillsyn och miljöprövning inom ramlagen

2.2. Beslut och domars beständig

  1. Miljökvalitetsnormen för vatten

3.1. MKN som begrepp och allmänt om vattendirektivet i svensk rätt

3.2. MKN och dess koppling till PBL via miljöbalken

3.3. MKN:s rättsverkan

3.4. Den geografiska avgränsningen

3.5. Bindande lagstiftning för myndigheter och kommuner

3.6. Fyra typer av MKN

3.7. Hur kan man utveckla kommuner och företag trots MKN krav

Läs mer

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

8 maj, 2018 – 8 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Vad är en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan?

  • Syften och ambitioner
  • Arkivbildningsplan eller informationsförvaltningsplan och allt däremellan, vad är det för skillnad?
  • Vad används den till?
  • Dokumenthanteringsplanens koppling till arkivredovisningen
  • Vad säger reglerna och hur ska de tolkas?

Läs mer