Fallfärdiga hus, skräpiga tomter och olovligt byggande – är det kommunens ansvar?

26 april, 2018 – 26 april, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

En utbildningsdag om byggnadsnämndens hantering av tillsyn, ingripanden och påföljder i 11 kap PBL och 9 kap PBF.

Byggnader som står och förfaller och tomter fulla med bråte – vad måste byggnadsnämnden göra och hur kan man agera, för att komma tillrätta med problemen.

PROGRAMPUNKTER

 • Kommunens skyldighet att agera pga olovligt byggande mm
 • Myndighetsansvaret – Vad är det? JO:s praxis
 • BN:s tillsyn – Vad innefattas i den?
 • När ska/får BN stoppa bygge?
 • Hur sak BN:s tjänstemän agera i olika tillsynssituationer?
 • När måste BN ingripa?
 • Byggsanktionsavgifter – Vad gäller?
 • Föreläggande – när, hur och varför?
 • Vi går igenom gången i ett tänkt ärende
 • Viteslagen – vad säger den? Skillnaden vanligt vite och löpande vite
 • Genomförande på den försumliges bekostnad
 • Användningsförbud – när kan det aktualiseras?
 • Ingripanden mot KA
 • Handräckning
 • Överklagandefrågor – vad kan överklagas, vad händer med beslutet, kan nytt beslut fattas?

Kursen illustreras med relevanta rättsfall och exempel på praktiskt hantering.

Deltagarna ges möjlighet att diskutera och ställa frågor under kursdagen.

Läs mer

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

8 maj, 2018 – 8 maj, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Vad är en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan?

 • Syften och ambitioner
 • Arkivbildningsplan eller informationsförvaltningsplan och allt däremellan, vad är det för skillnad?
 • Vad används den till?
 • Dokumenthanteringsplanens koppling till arkivredovisningen
 • Vad säger reglerna och hur ska de tolkas?

Läs mer