Nya regler om trygghetsboenden för äldre och andra lagändringar som påverkar äldreomsorgen

7 november, 2018 – 7 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Regeringen har i  proposition föreslagit att kommunerna ska få inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Trygghetsboendena är tänkta för enskilda som inte har omfattande omvårdnadsbehov och som har behov av att bryta oönskad isolering. Kommunerna kan även få ett hemsjukvårdsansvar vid trygghetsboendena. Lagändringen föreslås träda i kraft 2 april 2019. Läs mer

Handledning av familjehem för trygga placeringar

25 oktober, 2018 – 26 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Handledning av familjehem för trygga placeringar med fokus på anknytning och delaktighet.

Familjehemsplaceringar av barn med beteendeproblematik resulterar ofta i sammanbrott. Forskningen visar att många avbrutna placeringar är en betydande riskfaktor för de redan utsatta barnen. FUNKA familjehem är ett program för barn som har behov av särskilt förstärkt familjehemsvård och där barnet kommer behöva bo lång tid i familjehemmet, ibland under hela uppväxten.

I programmet ger vi familjehemmet möjlighet att arbeta efter en tydlig metodologi som skapar goda förutsättningar för att de långsiktiga målen med placeringen kan nås. FUNKA familjehem arbetar multimodalt utifrån inlärningspsykologi, anknytningsteori och systemteori med tydliga roller och verksamma verktyg.

I denna utbildning har vi sammanfattat de viktigaste metoderna och verktygen för att åstadkomma hållbara placeringar i familjehem.

Läs mer

Biståndshandläggning av demenssjuka

5 november, 2018 – 6 november, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd

Som biståndshandläggare ställs du inför många utmaningar i kontakten med enskilda med demenssjukdom och deras anhöriga, särskilt när det gäller att bedöma insatser. Kursen ger dig rätt verktyg för att skapa goda förutsättningar att kunna utreda enskilda med demens med hänsyn till individens behov, och att samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet.

Program för två dagar Läs mer

Kreativ integration

3 september, 2018 – 3 september, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

OBS! Kort anmälningstid, begränsat antal platser.

Mustafa Panshiri är polisen från Afghanistan som blivit kringresande i integration i över 160 kommuner och som trummar in budskapet: Tala om värderingskrockar!

Jag heter Mustafa Panshiri och har tidigare arbetat som polis i Linköping. År 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar varav 35 000 var ensamkommande ungdomar. En stor majoritet av dessa ungdomar var från Afghanistan och jag var vid den tidpunkten en av de få poliserna i Sverige med afghanskt ursprung. Jag bestämde mig för att resa land och rike runt och träffa dessa ungdomar och berätta om vad det innebär att leva i sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Läs mer

LVU – lagstiftning och handläggning OBS! kort anmälningstid

29 augusti, 2018 – 29 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Barn som far illa har rätt till skydd och stöd. LVU ger socialtjänsten befogenhet och skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavarna eller den unge själv motsätter sig. Socialtjänsten har ansvar att göra svåra ställningstaganden och riskbedömningar i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Juridisk kompetens och kunskap om barn i riskmiljöer är nödvändigt, men också färdigheter när det gäller utredningsarbete.
Syftet med denna dag är att uppnå fördjupad kunskap om lagstiftning, utredningsförfarande och de olika delarna i processen, från omhändertagande till upphörande av vård. Innehållet baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, aktuella rättsfall samt relevanta JO-beslut.

Det pågår en översyn av tvångsvårdslagstiftningen och enligt ursprungsplanen väntades en ny lag träda i kraft 1 juli 2017, men datum för ikraftträdande har skjutits på framtiden. Under dagen omnämns huvuddragen i de förslag som har lagts fram i

SOU 2015:71. Grundförutsättningar och rekvisit för vård föreslogs i princip behållas oförändrade, vilket innebär att innehållet i den aktuella utbildningsdagen kommer att vara relevant även sedan den nya LVU trätt i kraft. Om lagrådsremiss och proposition lämnas innan utbildningen genomförs kommer självklart innehållet att uppdateras med aktuella nyheter i lagstiftningen.

 
Läs mer

”Vi måste våga se med barns ögon” ”Ett barns utsatthet och att överleva och få ett gott liv”

8 oktober, 2018 – 8 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Välkommen till en föreläsning med Lisbeth Pipping. Hon fick vara mamma åt sin egen mamma redan vid 6 års ålder och hon var ständigt rädd. – Det är ett under att vi inte dog, säger Lisbeth Pipping, dotter till en utvecklingsstörd förälder. Lisbeths mamma hade en lindrig utvecklingsstörning. Lägg till en pappa som var alkoholist och som försvann ur familjens liv när Lisbeth bara var sex år.  Och resultatet blev tre små barn som levde i ett helvete i Göteborgsförorten. Storasyster Lisbeth tog det största ansvaret, både för syskonen och hemmet, men fick ändå ofta stryk om hon inte gjorde exakt som mamma sagt. Samtidigt blev Lisbeth svårt mobbad i skolan. Smeknamnet ”Lösset” följde den smutsiga lilla flickan ända upp i högstadiet. Läs mer

Motiverande samtal (MI) – grundkurs. För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan.

23 oktober, 2018 – 24 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Läs mer

Rätt att leka

17 oktober, 2018 – 17 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Anna och Maggie berättar om sin bok Rätt att leka och redogör för de olika sätt de arbetar med lek på förskola, skola och hemma. Alla barn har rätt att lära sig leka, även barn med kognitiva funktionsnedsättningar. För att göra det möjligt krävs kunskap både om funktionsnedsättningen och betydelsen av lek för barns utveckling. Föreläsningen tar upp autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt lek ur ett teoretiskt  och praktiskt perspektiv.

Pedagoger kommer att få ett smakprov på hur man kan arbeta med samspel, delaktighet och inkludering på förskolan, föräldrar och andra anhöriga får tips på hur man kan kicka igång till lek hemma.

Maggie Dillner är pedagog och handledare. Maggie har lång erfarenhet av barn som har särskilt svårt med socialt samspel och lek. Hon arbetar som specialpedagog i en stadsdel i Stockholm samt driver verksamheten Speciella tillsammans med Anna.

Anna Löfgren är förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd. Anna och Maggie har tillsammans skrivit boken ”Rätt att leka – hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och i skolan.

Anna och Maggie arbetar just nu till största del med så kallade Speciella lekgrupper. Det är en metod där man arbetar med bland annat lek, samspel och kommunikation på förskolan. I en Speciell lekgrupp ingår alltid ett barn (nybörjarlekaren) med utmaningar inom lek och samspel samt fyra andra barn (dragarbarnen) som är roade av kompetenta till lek.

I olika projekt runt om i landet utbildar Anna och Maggie handledare att utbilda, föreläsa och handleda personal i Speciella lekgrupper.

Tid och plats: 17 oktober 2018 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurs & konferens.

Anmälan senast: 14 september  och är därefter bindande

Kostnad: 1865 kr exklusive moms. Vid 20 anmälda blir priset 1410 kr. Vid 30 anmälda blir priset 960 kr, vid 40 anmälda blir priset 735 kr/deltagare.

Kaffe för- och eftermiddag ingår.

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56, Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

Registrera

Motiverande samtal (MI) – grundkurs – För personal inom Socialtjänsten, vård- och omsorg samt elevhälsan OBS! Hösten 2018

30 augusti, 2018 – 31 augusti, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.  Läs mer

Personlig assistans

22 oktober, 2018 – 22 oktober, 2018

View MapMap and Directions | Registrera

Beskrivning:

Personlig assistans är i ständig utveckling. Så snart vissa frågor besvarats genom praxis uppstår nya. För en kommun är det viktigt att känna till hur praxis har utvecklats. Det är också viktigt att känna till hur ännu inte besvarade spörsmål inom personlig assistans lämpligen bör hanteras. Utöver de särskilda programpunkterna kommer stort utrymme att ägnas åt deltagarnas egna frågor. Svaren på dessa frågor kommer att vävas in i programpunkter så att vi hinner gå igenom allt.  Läs mer